مرحله 1 : بنویسید
مرحله 2 : تایید کنید
1 : بنویسید
2

شما در 90 روز گذشته مالک یه دستگاه خودروی سیتروئن شده اید.
اظهار نظر خود را در دو مرحله ارائه دهید

خودروي خود را تغيير دهيد
خوردوی جدید
C4
C3

* فیلدهای الزامی